แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565, การลดทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945