แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน (แก้ไข)

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945