แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญฌพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทุน Zim Integrated Shipping Service

ย้อนกลับ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374