การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น-กรณีใช้QR ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ ก ข และค ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น กรณีใช้ QR ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วีดีโอ ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945