การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การเสนอวาระและรายชื่อกรรมการ NCL 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปีและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (ในรูปแบบ QR Code) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยง ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายงานความเห็น IFA เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อปฎิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 นิยามกรรมการอิสระและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค.) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945