การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วีดีโอ ดาวน์โหลด
แจ้งกำหนดวันประชุม AGM ประจำปี 2563 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ใบแทรก (มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ก. และ มอบฉันทะ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ประวัติกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (รวมเล่ม) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374