โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/3/2566                                                                                                      
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,212
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 74.06
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2566 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,398
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00
 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายพงษ์เทพ วิชัยกุล 62,404,245 11.81
2. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 60,066,974 11.37
3. นายดนัยย์  ประดิษฐสุวรรณ์ 11,450,000 2.17
4. น.ส.สิริลักษณ์ เดชธำรง 10,787,300 2.04
5. นายธีรพันธุ์ เหมภัสสร 9,000,000 1.70
6. นายภัทร พลกุล 8,275,100 1.57
7. นายวีรวัฒน์ บูรพพัฒนพงศ์ 8,030,900 1.52
8. นางละออ ตั้งคารวคุณ 7,700,000 1.46
9. นายสุรศักดิ์ อุดมศิลป์ 7,080,000 1.34
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,630,155 1.26

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945