โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2562                                                                                                         
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,833
  % การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 33.66
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13/03/2563 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,762
  % การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99
 
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายกิตติ พัวถาวรสกุล 127,066,974 27.98
2. บริษัท ร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด 57,519,800 12.67
3. น.ส.ฟ้าใส พัวถาวรสกุล 36,680,000 8.08
4. น.ส.ยิ่งรัก พัวถาวรสกุล 31,233,851 6.88
5. น.ส.ปิ่นรัก ประสิทธิศิริกุล 31,000,000 6.83
6. นายวิศิษฏ์  ประสิทธิศิริกุล 7,727,154 1.70
7. นายอำนาจ  สุกาญจนกุล 7,500,000 1.65
8. นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ 7,241,100 1.59
9. นายวรวุฒิ  ทัศนาวิวัฒน์ 7,116,400 1.57
10. นางนวพร รัตนชัยกานนท์ 6,963,300 1.53
11. นายบัญชา สุขอนันต์ชัย 5,530,000 1.22
12. น.ส.วาสนา  สินธุวงศ์ 5,020,100 1.11
13. นายนนทวิทย์  เตียวกุล 5,000,000 1.10
14. น.ส.เนติรัด สังข์งาม 4,110,000 0.90
15. นายนวัต ชีวะพฤกษ์ 4,069,031 0.90
16. น.ส.พรทิพย์ แซ่ลิ้ม 4,000,000 0.88
17. นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต 4,000,000 0.88
18. น.ส.เสาวนีย์  สิทธิวรวัฒน์ 3,746,900 0.83
19. นายไชยสิทธิ์ วงศ์วิภาพร 3,500,000 0.77
20. นายอภิชิต พรวรนันท์ 3,355,300 0.74
21. นายฐกูร เวชพาณิชย์ 2,800,000 0.62
22. นางนวลละออ วิวัตน์วรพันธ์ 2,500,000 0.55

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374