ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
NCL International Logistics Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : NCL
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000434
ประเภทธุรกิจ : บริการจัดการโลจิสติกส์ครบวงจร (Logistics Solution Provider) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มธุรกิจได้แก่การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ และให้บริการขนส่งในประเทศ
ทุนจดทะเบียน : 134,667,731.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 132,058,498.25 บาท
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด : 528,233,993 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ : 0.25 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02-4737300
โทรสาร : 02-4737374
เว็บไซต์ : www.nclthailand.com
เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ :  02-4737300 ต่อ 300
อีเมล์ : atcharaporn.y@nclthailand.com
นักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ : 02-4737300 ต่อ 300
อีเมล์ : IR@nclthailand.com
นายทะเบียนหุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2009-9000
โทรสาร : 0 2009-9991  
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2264-9090
โทรสาร: 0-2264-0789 – 90
ที่ปรึกษากฎหมาย : สำนักงานกฎหมายธนทรัพย์
143/2 ซอยวัดสุวรรณคีรี ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ : 02-4343132
โทรสาร : 02-4343133

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300