คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2562 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2561 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2560 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2559 ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ปี 2558 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374