ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560 2561 2562 2560 2561 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการให้บริการ 976.05 1,203.57 1,270.02 716.62 705.97 654.27
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (7.60) 3.16 11.06 4.54 6.40 (12.85)
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รวมสินทรัพย์ 679.44 736.58 812.54 554.40 557.32 630.46
รวมหนี้สิน 428.87 413.28 502.96 300.17 243.13 332.16
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 250.57 323.30 309.58 254.23 314.19 298.30
งบกระแสเงินสด
เงินสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 28.39 16.97 10.05 37.39 6.05 13.80
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน (24.49) 2.42 (7.83) (47.80) (14.97) 19.29
เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (44.69) (20.24) 6.04 (23.17) (5.08) 15.97
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 19.76 18.90 20.20 19.63 20.10 21.99
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (%) (0.78) 0.28 0.87 0.63 0.91 (1.96)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) (1.24) 0.45 1.43 0.82 1.15 (2.16)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 1.71 1.28 1.62 1.18 0.77 1.11
อััตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (3.42) 1.29 3.96 1.80 2.25 (4.20)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (เท่า) -  -  0.64 - - 0.64
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของบริษัท (บาทต่อหุ้น) (0.018) (0.007) (0.024) 0.011 0.015 (0.028)

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374