ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) และผลิตและจำหน่ายน้ำยาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตด้วยเครื่องไตเทียม และจัดจำหน่ายครุภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับใช้ในหน่วยไตเทียม ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทแบ่งตามลักษณะการให้บริการสามารถสรุปตามที่ปรากฏในงบการเงินของกลุ่มบริษัทได้ดังนี้

การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ

Card image

บริการขนส่งทางเรือ

Card image

บริการขนส่งทางอากาศ

Card image

บริการอื่นๆ จาก NCL

การขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางลาก 1)

Card image

 

บริการขนส่งทางบก

รายได้ 2563 2564 2565
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
1. รายได้จากการให้บริการ            
    1.1 การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ            
          1.1.1 ทางเรือ 733.57 79.98 1,580.96 82.71 1,671.48 86.21
          1.1.2 ทางอากาศ 40.76 4.44 140.72 7.31 18.17 0.94
          1.1.3 บริการอื่นๆ 0.04 0.01 0.05 0.01 0.05 0.01
รวมรายได้จากบริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ 774.37 84.43 1,721.73 89.49 1,689.70 87.15
    1.2 การขนส่งในประเทศ 1) 6.24 0.68 45.02 2.34 109.44 5.64
    1.3 การให้บริการอื่นๆ ในประเทศ 2) - - 35.72 1.85 - -
รวมรายได้จากการให้บริการ 780.61 85.11 1,802.47 93.68 1,799.14 92.79
2. รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์3) 103.34 11.27 90.33 4.70 104.45 5.39
3. รายได้อื่น 4) 32.94 3.59 31.10 1.62 35.33 1.82
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0.27 0.03 - - - -
รายได้รวม 917.16 100.00 1,923.90 100.00 1,938.92 100.00

หมายเหตุ  

1)  รายได้จากการขนส่งในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง 

2)  รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ในประเทศ เกิดจากการให้บริการให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดการ และช่วยสนับสนุนการขายเครื่องมือทางการแพทย์

3)  รายได้จากการขายน้ำยาฟอกเลือดและครุภัณฑ์เกิดจากบริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 

4)  รายได้อื่นได้แก่ รายได้ค่าที่ปรึกษา, รายได้ค่าเช่า, กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น    

 

ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการ รวมถึงการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าของลูกค้าจากต้นทางจะไปสู่จุดหมายปลายทางด้วยระยะเวลาที่สั้นที่สุดและต้นทุนที่ต่ำที่สุด การให้บริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศและการให้บริการขนส่งในประเทศ โดยแต่ละกลุ่มการให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศ  ได้แก่การเป็นผู้บริหารจัดการให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ยังจุดหมายปลายทางในประเทศต่าง ๆ กว่า 180 ประเทศครอบคลุมทุกเส้นทางการค้าหลักทั่วโลก และการเป็นผู้บริหารจัดการการเคลื่อนย้ายสินค้าจากประเทศต่าง ๆ มาสู่จุดขนถ่ายสินค้าเข้าประเทศ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศ โดยกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้บริการจัดการขนส่งประเภทที่ไม่มีเรือหรือเครื่องบินเป็นของตนเอง แต่จะจัดหาระวางเรือหรือเครื่องบินรวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์จากผู้ประกอบการขนส่ง อันได้แก่ บริษัทเรือหรือสายการบินเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้มีการประสานงานกับพันธมิตรในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้สามารถให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือสนามบินในต่างประเทศไปยังจุดหมายปลายทางที่อยู่ภายในประเทศต่าง ๆ นั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้ รายได้จากการให้บริการดังกล่าวนับเป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัท

                การให้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งตามวิธีการขนส่งได้ดังนี้

1. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางทะเล : ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีการให้บริการจัดการขนส่งทางทะเลครอบคลุมทั้ง 5 ทวีป ได้แก่  ยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, ออสเตรเลีย และแอฟริกา ซึ่งครอบคลุมท่าเรือหลักของเขตการค้าสำคัญในกลุ่มประเทศต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนรวมกว่า 180 แห่ง สำหรับการขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

  • การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณสินค้าที่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ เพื่อบรรจุสินค้าของลูกค้านั้น ๆ เพียงรายเดียวโดยไม่จำเป็นต้องไปร่วมแบ่งใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับลูกค้ารายอื่น ๆ โดยบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนาดต่าง ๆ ที่เหมาะสม, จัดหาสายเรือตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า 
  • การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL) เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสินค้าไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้าของตนเองเพียงรายเดียวได้ โดยกลุ่มบริษัทจะให้บริการรับสินค้าจากลูกค้าแต่ละรายมารวมกันและจัดสรรพื้นที่ในการบรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ที่จองไว้ ซึ่งกลุ่มบริษัทจะคำนวณพื้นที่และจัดวางสินค้าให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้สินค้าของลูกค้าแต่ละรายที่มีความแตกต่างกันสามารถบรรจุลงตู้คอนเทนเนอร์เดียวกันได้อย่างปลอดภัย, ส่งได้ตามกำหนด และอยู่ภายใต้ต้นทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าแต่ละราย ทั้งนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจให้บริการจัดการขนส่งสินค้าเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัท จึงสามารถดำเนินการเรื่องเอกสารพิธีการศุลกากรได้เอง
  • การให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า (Shipper Owned Container : SOC) โดยทางกลุ่มบริษัทจะให้บริการจัดหาตู้คอนเทนเนอร์เปล่าให้กับลูกค้า เพื่อนำไปใช้ในการบรรจุสินค้าของตนเองโดยไม่ต้องรอตู้คอนเทนเนอร์จากสายเรือ และในบางสายเรือที่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ไว้บริการลูกค้า กลุ่มบริษัทจะเข้าไปจัดหาตู้คอนเทนเนอร์ให้แทน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้บริการตู้คอนเทนเนอร์ในการบรรจุสินค้า
  • การให้บริการให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า โดยทางกลุ่มบริษัทจะซื้อ และเช่าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อให้ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการให้บริการจัดการขนส่งเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทเช่าต่อ

2. การจัดการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศ : เป็นวิธีการขนส่งระหว่างประเทศที่รวดเร็ว และมีศักยภาพสูง ใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่สั้นกว่าการขนส่งทางทะเล แต่มีต้นทุนที่สูงกว่าจึงเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าสูง ต้องใช้ความระมัดระวังระหว่างการขนส่งและอายุในการเก็บรักษาสั้นหรือต้องการรักษาอุณหภูมิ เช่น ผักสดและผลไม้ รวมทั้งสินค้าที่ต้องการความรวดเร็วในการจัดส่งซึ่งมีน้ำหนักและปริมาณไม่มากนัก เช่น เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ต่าง ๆ สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการบริการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศนี้ กลุ่มบริษัทจะให้บริการจัดหาสายการบินตามตารางเวลาและข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ, จัดการด้านเอกสารพิธีการศุลกากร รวมถึงเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ปัจจุบันกลุ่มบริษัทสามารถให้บริการจัดการขนส่งทางอากาศรวมแล้วกว่า 180 ประเทศเช่นเดียวกัน

3. บริการอื่น ๆ :  บริษัทฯ มีการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเป็นตัวแทนในการออกสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรและกฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศได้อย่างถูกต้องและสามารถรับหรือส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้ตรงตามกำหนดเวลา 

การให้บริการขนส่งในประเทศ  บริษัทฯเริ่มให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วงในปี 2554 เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการให้บริการแก่ลูกค้าที่ใช้บริการจัดการขนส่งระหว่างประเทศกับบริษัทฯ อยู่แล้ว และยังเป็นการขยายการทำธุรกิจโดยอาศัยความชำนาญในด้านการบริการจัดการระบบขนส่งเพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศทางถนนด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ มีรถบรรทุกหัวลากจำนวน 65 คัน และมีหางพ่วงสำหรับต่อกับรถบรรทุกหัวลากเพื่อขนสินค้าจำนวน 99 หาง โดยหางพ่วงของบริษัทมีทั้งแบบก้างปลาซึ่งออกแบบมาสำหรับใช้วางตู้คอนเทนเนอร์ และแบบพื้นเรียบที่สามารถใช้วางตู้คอนเทนเนอร์หรือวางสินค้าโดยตรงบนหางพ่วง  การให้บริการเคลื่อนย้ายสินค้าในประเทศของบริษัทฯ นี้มีเส้นทางให้บริการจากโรงงานผู้ผลิตสินค้าไปยังจุดขนถ่ายสินค้าเพื่อเตรียมส่งออกจากประเทศ และจากจุดขนถ่ายสินค้าในการนำเข้าจากต่างประเทศมาสู่โรงงานหรือจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ในประเทศตามที่ลูกค้าต้องการ โดยบริษัทฯมีจุดให้บริการรับขนส่งสินค้าในประเทศ ดังนี้

  •   จุดบริการหาดใหญ่ : ตั้งอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  •   จุดบริการสุราษฎร์ธานี : ตั้งอยู่ที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีการให้บริการการขนส่งทั้งระยะทางใกล้และระยะทางไกล โดยการขนส่งระยะทางใกล้จะใช้เวลาในการขนส่งไม่เกิน 1 วัน ได้แก่ การรับสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีเพื่อนำไปส่งยังท่าเทียบเรือหรือสถานีรถไฟในเขตจังหวัดเดียวกัน หรือนำไปส่งที่ท่าเรือในเขตภาคใต้ เช่น ท่าเรือภูเก็ต สำหรับการขนส่งระยะทางไกลจะใช้เวลาในการขนส่งเกินกว่า 1 วัน ได้แก่ การขนส่งสินค้าจากโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานีไปยังกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น ๆ และรับสินค้าจากจังหวัดปลายทางหรือบริเวณใกล้เคียงกลับมาส่งยังจังหวัดในเขตภาคใต้
  • จุดบริการแหลมฉบัง ชลบุรี   : ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล้ ได้แก่ การนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าที่โรงงานในเขตแหลมฉบัง และนำสินค้าจากโรงงานมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือคลองเตย และแบบระยะทางไกลโดยการนำตู้คอนเทนเนอร์เปล่าไปรับสินค้าในจังหวัดแถบภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วนำสินค้ากลับมาส่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือคลองเตย
  • จุดบริการลาดกระบัง : ตั้งอยู่ที่สถานีขนส่งร่มเกล้า เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันมีการให้บริการขนส่งทั้งแบบระยะทางใกล้ และระยะไกล ได้แก่ ขนส่งจากท่าเรือคลองเตย หรือท่าเรือเอกชน เช่นท่าเรือสหไทย ท่าเรือ BMT ที่อยู่จังหวัดสมุทรปราการ เป็นต้น ไปยังจังหวัดในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรุปลักษณะการประกอบการบริการจัดการระบบโลจิสติกส์ของ NCL

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945