การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

แจ้งยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และยกเลิกวัน Record date ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะ ก. และ มอบฉันทะ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 นิยามกรรมการอิสระ และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (รวมเล่ม) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374