ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

22/02/2566 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566, งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565, การลดทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
22/02/2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
22/02/2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 ดาวน์โหลด
17/02/2566 แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
06/01/2566 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300