ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12/07/2565 การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
20/04/2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
18/03/2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
04/03/2565 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
25/02/2565 การสิ้นสภาพของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
25/02/2565 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
25/02/2565 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
08/02/2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
01/02/2565 การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง (แก้ไข) ดาวน์โหลด
31/01/2565 การกำหนดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายสุดท้าย วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำกัด ดาวน์โหลด
27/01/2565 แจ้งการจดทะเบียนลดทุน การจดทะเบียนเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ดาวน์โหลด
26/01/2565 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300