ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

26/08/2563 แจ้งยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน ยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และยกเลิกวัน Record date ดาวน์โหลด
19/08/2563 แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
14/08/2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
13/08/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ดาวน์โหลด
13/08/2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
13/08/2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
31/07/2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท และ แจ้งระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ดาวน์โหลด
15/07/2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
14/07/2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
13/07/2563 แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
29/06/2563 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
13/05/2563 แจ้งการปิดบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
13/05/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด
13/05/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) ดาวน์โหลด
13/05/2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11/05/2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
27/04/2563 แจ้งกำหนดวันประชุม AGM ประจำปี 2563 และเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ดาวน์โหลด
07/04/2563 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
07/04/2563 แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
31/03/2563 แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563และมาตรการการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374