ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

01/10/2564 ยกเลิกการลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่างบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
23/09/2564 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
15/09/2564 แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดของบริษัท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
15/09/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
13/09/2564 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
02/09/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
27/08/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
26/08/2564 การลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) ระหว่างบริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
16/08/2564 แจ้งรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ดาวน์โหลด
16/08/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564, แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ, แต่งตั้งกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
16/08/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
16/08/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
16/08/2564 งบการเงินไตรมาส 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
03/08/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญฌพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทุน Zim Integrated Shipping Service (แก้ไข) ดาวน์โหลด
02/08/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญฌพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทุน Zim Integrated Shipping Service ดาวน์โหลด
30/07/2564 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
27/07/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
27/07/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
06/07/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
14/05/2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขทุนจดทะเบียน Q1/2564) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374