ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11/05/2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
23/04/2564 แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
25/03/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
23/02/2564 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
23/02/2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
23/02/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
23/02/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
05/01/2564 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374