ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

16/08/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564, แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ, แต่งตั้งกรรมการอิสระ และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
16/08/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ดาวน์โหลด
16/08/2564 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
16/08/2564 งบการเงินไตรมาส 2/2564 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
03/08/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญฌพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทุน Zim Integrated Shipping Service (แก้ไข) ดาวน์โหลด
02/08/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2564 เรื่องการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญฌพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพิ่มเติมข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทร่วมทุน Zim Integrated Shipping Service ดาวน์โหลด
30/07/2564 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
27/07/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
27/07/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลด
06/07/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
14/05/2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขทุนจดทะเบียน Q1/2564) ดาวน์โหลด
11/05/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
11/05/2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11/05/2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
23/04/2564 แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
25/03/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
23/02/2564 งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
23/02/2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) ดาวน์โหลด
23/02/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
23/02/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374