ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21/02/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด
21/02/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
21/02/2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
21/02/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
07/02/2561 หุ้นเพิ่มทุนของ NCL เริ่มซื้อขายวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
02/02/2561 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
25/01/2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W1 (F53-5) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
24/01/2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W1 (F53-5) ดาวน์โหลด
04/01/2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W2 (F53-5) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945