ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

09/07/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 และสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
09/07/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 และสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
04/07/2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
02/07/2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ NCL-W2 (F53-5) ดาวน์โหลด
30/05/2561 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
11/05/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 , การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
11/05/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 , การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข1) ดาวน์โหลด
11/05/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 , การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
10/05/2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 ดาวน์โหลด
10/05/2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด
10/05/2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
10/05/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 , การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W3 , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
07/05/2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
26/04/2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
19/04/2561 แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
09/04/2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ NCL-W2 ดาวน์โหลด
04/04/2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ NCL-W2 ดาวน์โหลด
26/03/2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
28/02/2561 แจ้งความคืบหน้าการเจรจาเป็นตัวแทนสายการบิน ดาวน์โหลด
21/02/2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561, การลดทุนจดทะเบียน, การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย, กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945