ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12/05/2560 งบการเงินไตรมาสที่ 1-2560 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11/05/2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
09/05/2560 แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ยกเลิกการปิดสมุดทะเบียน (XW) NCL-W2, เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดวันประชุม EGM 1-2560 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
09/05/2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออก NCL-W2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กำหนดวันประชุม AGM 2560และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) ดาวน์โหลด
05/05/2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข) ดาวน์โหลด
26/04/2560 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
20/04/2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
05/04/2560 แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
05/04/2560 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
04/04/2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2-2560, การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แก้ไข) ดาวน์โหลด
03/04/2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2-2560, การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาวน์โหลด
28/03/2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
10/03/2560 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
27/02/2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออก NCL-W2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กำหนดวันประชุม AGM 2560และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข2) ดาวน์โหลด
27/02/2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไขรายงานผู้สอบบัญชี) ดาวน์โหลด
27/02/2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออก NCL-W2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กำหนดวันประชุม AGM 2560และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) ดาวน์โหลด
27/02/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ดาวน์โหลด
27/02/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
27/02/2560 งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
27/02/2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออก NCL-W2 การเพิ่มทุนจดทะเบียน แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท กำหนดวันประชุม AGM 2560และการงดจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374