ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

11/08/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
11/08/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 ดาวน์โหลด
11/08/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) ดาวน์โหลด
11/08/2560 งบการเงินไตรมาสที่ 2-2560 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11/08/2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5-2560 เรื่องการได้มาจำหน่ายไป และ รายการเกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
05/07/2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ดาวน์โหลด
05/07/2560 รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (NCL-W1) งวดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลด
05/07/2560 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า NCL-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลด
30/06/2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ดาวน์โหลด
26/06/2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
21/06/2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด
19/06/2560 แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
19/06/2560 แจ้งการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ รุ่นที่ 1 (NCL-W1) ดาวน์โหลด
15/06/2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NCL-W1 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
13/06/2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 (แก้ไข template) ดาวน์โหลด
12/06/2560 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 ดาวน์โหลด
19/05/2560 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
12/05/2560 แจ้งความคืบหน้าการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดาวน์โหลด
12/05/2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560 ดาวน์โหลด
12/05/2560 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374