ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

21/06/2559 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการลงทุน ดาวน์โหลด
13/06/2559 การโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการลงทุน (แก้ไข) ดาวน์โหลด
10/06/2559 การโอนทรัพย์สินของบริษัทฯเพื่อการลงทุน ดาวน์โหลด
31/05/2559 รายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายทรัพย์สิน (แก้ไข) ดาวน์โหลด
17/05/2559 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บน website ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
17/05/2559 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
16/05/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) (แก้ไข) ดาวน์โหลด
16/05/2559 รายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
13/05/2559 งบการเงินไตรมาส 1-2559 ดาวน์โหลด
13/05/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559 ดาวน์โหลด
13/05/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) ดาวน์โหลด
28/04/2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
01/03/2559 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข) ดาวน์โหลด
01/03/2559 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย (แก้ไข) ดาวน์โหลด
29/02/2559 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
29/02/2559 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
29/02/2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 ดาวน์โหลด
29/02/2559 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
29/02/2559 งบการเงินรายปี 2558 ดาวน์โหลด
07/02/2559 แจ้งจัดตั้งเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374