ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15/05/2558 แจ้งการอนุมัติในหลักการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
15/05/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558 ดาวน์โหลด
14/05/2558 แจ้งกรรมการลาออก ดาวน์โหลด
28/04/2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
08/04/2558 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท ดาวน์โหลด
02/03/2558 แจ้งการเพิ่มการให้บริการรูปแบบใหม่ ดาวน์โหลด
02/03/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
02/03/2558 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 ดาวน์โหลด
02/03/2558 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) ดาวน์โหลด
27/02/2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
27/02/2558 รายการที่เกี่ยวโยงกันในการซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
27/02/2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
27/01/2558 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
26/01/2558 แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
23/01/2558 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ดาวน์โหลด
12/01/2558 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374