ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14/05/2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขทุนจดทะเบียน Q1/2564) ดาวน์โหลด
11/05/2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 ดาวน์โหลด
11/05/2564 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด
11/05/2564 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (ตรวจสอบแล้ว) ดาวน์โหลด
23/04/2564 แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374