ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

15/09/2564 แจ้งการปรับเปลี่ยนวันหยุดของบริษัท ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
15/09/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
13/09/2564 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
02/09/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
27/08/2564 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374