ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

07/12/2564 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
03/12/2564 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
02/12/2564 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลด
26/11/2564 แจ้งการจัดสรรและผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพิ่มเติม ดาวน์โหลด
25/11/2564 แจ้งผลการคำนวณเปรียบเทียบราคาตลาดและราคาเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374