ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

29/06/2563 แจ้งการลาออกของ กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหาร ดาวน์โหลด
13/05/2563 แจ้งการปิดบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
13/05/2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 ดาวน์โหลด
13/05/2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) ดาวน์โหลด
13/05/2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374