ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

12/07/2565 การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลด
20/04/2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
18/03/2565 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
04/03/2565 ชี้แจงการซื้อขายหุ้น Big Lot ดาวน์โหลด
25/02/2565 การสิ้นสภาพของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300