คณะกรรมการบริษัท

Card image cap
พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Card image cap
นายพงศ์พันธ์ คงกำเหนิด
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Card image cap
นางจิตรมณี สุวรรณพูล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Card image cap
นางสาวชัญญาพัทธ์ วิพัฒนานันทกุล
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
Card image cap
นายกิตติ พัวถาวรสกุล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Card image cap
นายวัญเทนันท์ เตชะมรกต
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Card image cap
นางสาวเนติรัด สังข์งาม
กรรมการ / กรรมการบริหาร
Card image cap
นางสาวพรทิพย์ แซ่ลิ้ม
กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374