การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายปี การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2565 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกกระบวนการของการทำงาน เพื่อสร้างความรับผิดชอบในทำงานและบริการ (CSR in Process) โดยปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มและตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มีมาตรฐานและความรับผิดชอบ ลดต้นทุนให้กับลูกค้า ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนด

การกำกับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

และในปี 2565 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวน ปรับปรุงคู่มือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจริยธรรมธุรกิจและนโยบายในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้มีความครบถ้วน ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทุกด้าน เช่นการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและบริษัทย่อย นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย (Whistleblower Policy) พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ต้องการให้ข้อมูลอีกด้วย

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน : บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ส่วนภายในองค์กรนั้น บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานตามสัญญาว่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียม และไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยมีแนวปฏิบัติต่อพนักงานเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามคู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน โดยถือว่าข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบและข้อบังคับพนักงาน” ที่พนักงานพึงปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการชี้แจงเรื่องจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับพนักงานทุกคนรับทราบเมื่อได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทได้มีการดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน โดยสามารถรายงานได้โดยตรงกับผู้บริหาร ในกรณีที่พนักงานมีข้อร้องทุกข์เกิดขึ้น  

2. บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีการดำเนินการเรื่องการร้องทุกของพนักงานอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯจะหาทางยุติโดยเร็วและเป็นธรรม เพื่อจำกัดปัญหาให้อยู่ในขอบเขตไม่ขยายผลออกไปในวงกว้าง

3. บริษัทฯ มีการจัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจของพนักงานต่อบริษัทฯ เพื่อเพื่อแสดงออกถึงความใส่ใจ และ ความจริงใจของบริษัทที่มีต่อพนักงาน ในปรับปรุงและพัฒนา และ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ทั้งนี้หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม บริษัทฯ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จะนำมาพิจารณาและสื่อสารให้กับพนักงานทราบอย่างรวดเร็ว  

4. บริษัทได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถโดยมีการกำหนดแผนการฝึกอบรมขั้นต่ำในแต่ละปีสำหรับพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรเข้มแข็งและไม่หยุดการพัฒนา และเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เช่น ความรู้เกี่ยวการด้านบริการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ การต่อต้านคอร์รัปชัน  เป็นต้น

5. บริษัทได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ของบริษัท เสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงการมีการป้องกันพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy) ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท เพื่อดูแลครอบคลุมให้ถึงทุกฝ่าย และเกิดความยั่งยืนในองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

บริษัทมุ่งมั่นที่รักษาแนวทางการปฏิบัติขององค์กรที่มีมาตฐาน และเป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดัง ที่ระบุไว้ให้นโยบายการกำกับกิจการและคู่มือจริยธรรมธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อเป็นกลไก และให้สิทธิแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดช่องทางสำหรับการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัททางไปรษณีย์หรืออีเมล์ เพื่อให้เกิดช่องทางการแจ้งข้อมูลและคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการสำหรับการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง การละเมิดสิทธิ หรือการผิดจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยบริษัทจะรักษาข้อมูลที่ได้จากรายงานดังกล่าวไว้เป็นความลับ และผู้รายงานจะได้รับความคุ้มครองจากบริษัท

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายนี้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัท อาทิเช่น

 • การคอร์รัปชัน
 • การฉ้อโกง การยักยอกทรัพย์ ลักทรัพย์
 • การกระทำทุจริตเพื่อประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น
 • การกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย หรือต่อสิ่งแวดล้อม
 • การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์
 • การฝ่าฝืนจริยธรรมธุรกิจอย่างชัดเจน
 • การสนับสนุนการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงการปกปิดหรือการช่วยเหลือปกปิดการกระทำดังกล่าว

การรักษาข้อมูลเป็นความลับ

นโยบายนี้จัดทำเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังและพนักงานผู้รายงานจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียนโดยสุจริตข้อมูลการเปิดเผยตัวของพนักงานจะถูกเก็บไว้เป็นความลับเสมอ อย่างไรก็ตามการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

การแจ้งข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จ

หากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียคนใดเจตนาร้องเรียนด้วยข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จหรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อผู้ถูกร้องเรียน บริษัทจะถือว่าการร้องเรียนดังกล่าวเป็นการละเมิดจริยธรรมธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการดำเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท

โดยเบาะแสข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้ง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว ทั้งนี้หากกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล บริษัทจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ

ช่องทางการร้องเรียน

จดหมายลงทะเบียน

ส่งถึงคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและจะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่าง ๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

6. บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัสประจำปี อัตราการปรับเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง ต้องสอดคล้องรับกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี และคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัท  นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้แก่พนักงาน ได้แก่การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และการจัดสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และการทำประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานขับรถขนส่ง พนักงานรับส่งเอกสาร และ/หรือ ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อประสบอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน พนักงานจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทยังมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายนอกเหนือจากช่วงเวลาทำงาน ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่ดี และ ความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย         

 

 

 1. บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี

การตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 • บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ และได้ประกาศใช้คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติตามหลักความรับผิดชอบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้
 • การส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพตรงตามที่ได้ตกลงกัน ในราคาที่เป็นธรรม
 • ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับธุรกิจและบริการของบริษัทฯ โดยไม่การกล่าวเกินความเป็นจริง เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพของบริการนั้น ๆ
 • ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ไว้วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของการให้บริการ
 • รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
 • บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภาระกิจ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานจะต้องมีการกำหนดราคาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน โดยนำเสนอทางเลือกด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าแต่ละราย พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท
 • บริษัทมีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ  การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ  การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

        นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
 • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

                นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

 • การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท
 •  การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
 • ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใด ๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตินั้นก็สามารถทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่าง ๆ เป็นต้น

                      บทลงโทษ

 • บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

                      ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556  และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556   เป็นต้นไป

                 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

                      บริษัทได้ลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ  ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน และไม่ยอมรับให้มีการเกิดการทุจริตใด ๆ ขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติงานในองค์กร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

                      บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชันและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทตระหนักและยึดมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

        บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ ด้าน เช่นการสนับสนุนทางการด้านศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต การสนับสนุนในทางศาสนา เพื่อดำรงซึ่งคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย รวมไปถึงด้านสุขภาพชีวอนามัย เป็นต้น

 

 

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300