นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

        บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการองค์กรที่ดี เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและขยาย ธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ มีฐานะการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระและผู้บริหาร โดยได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง หน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับบริหารจัดการความเสี่ยง จัดการเพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยง หรือ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอรัปชั่น ต่อเนื่องทุกปี โดยได้กำหนดนโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น และบรรจุไว้ใน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน”และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยประกาศให้พนักงานในบริษัทได้รับทราบและนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

  • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
  • ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ
  • ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
  • ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
  • ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบริษัทต่างประเทศ)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300