ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

  • ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร
  • ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
  • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
  • ความเสี่ยงจากการเปิดประชาคมอาเซียน
  • ความเสี่ยงจากลงทุนในต่างประเทศ
  • ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการบริหารงาน
  • ความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขายหุ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374