แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และได้มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือจ่ริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับการรับ  การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน” และ “นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน” โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการรับ-การให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน

  • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เรียกผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้าและหรือผู้ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
  • ผู้บริหารและพนักงานถูกห้ามไม่ให้เสนอผลประโยชน์ใด ๆ ต่อบุคคลภายนอก  คู่ค้า เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน

  • การรับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรมควรดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และต้องมั่นใจได้ว่าการดำเนินการนั้นจะไม่ทำให้เกิดข้อครหาหรือทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง สำหรับสิ่งของที่กรรมการบริษัทได้รับจะเก็บไว้ในสำนักงาน หรือแจกจ่ายให้กับพนักงานในบริษัท
  • การจัดซื้อจัดหาต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบของบริษัทและมีความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยที่การตัดสินใจต้องคำนึงถึงความสมเหตุสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ รวมทั้งต้องสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
  • ในการทำธุรกรรมกับภาครัฐ บริษัทจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ดีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันหรือการกระทำใดๆ ในขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นธรรมเนียมปฎิบัตินั้นก็สามารถทำได้ เช่น การไปแสดงความยินดีหรือการให้ช่อดอกไม้ในโอกาสต่างๆ เป็นต้น

บทลงโทษ

บริษัทกำหนดให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่พนักงานที่กระทำความผิด หรือไม่ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้เป็นลำดับขั้นตามความผิด ตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงการพักงานหรือการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2556  และได้ประกาศให้พนักงานของบริษัทรับทราบและนำไปปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2556   เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลด
คำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300