นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัท มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใชการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้

  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ปี 2565 และ 2566

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุ

ณ 31 ธ.ค. 2565

ณ 31 ธ.ค. 2566

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

1

พลเรือเอก สุรพงษ์  อำนรรฆสรเดช
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

2

พลเรือตรี พัฒนะ พิบูลทิพย์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

3

นายพัณณ์กร กิรติวราเสฏฐ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- - - ไม่ได้ถือหุ้น NCL
4

นายไพรยง ธีระเสถียร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- - - ไม่ได้ถือหุ้น NCL

5

นายพงษ์เทพ  วิชัยกุล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

62,404,245 70,179,345 7,775,100  

6

นางรวิภา เกริกไกวัลธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ และบริหารด้านการเงิน

-

- - ไม่ได้ถือหุ้น NCL
7

นายวิธ แสงวิทยานนท์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการส่วนงานสนับสนุนธุรกิจ และบริหารด้านการเงิน

- - - ไม่ได้ถือหุ้น NCL
8

นายหฤษฏ์ รัตนปริญญานนท์
กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

430,000 430,000 -  

9

นายถิรวิทย์ ดิสภานุรัตน์
กรรมการบริหาร

24,900 24,900 -  

10

นางสาวรติรัตน์ ชั่งจันทร์
เลขานุการบริษัท

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

11

นางพรกมล  อำนรรฆสรเดช
คู่สมรสกรรมการอิสระ
(พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช)

270,000

270,000

-

พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช
เข้าดำรงตำแหน่ง
เมื่อ 16 สิงหาคม 64

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดาวน์โหลด
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
จริยธรรมธุรกิจ ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-459-4945