นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเห็นว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจที่ทำให้บริษัท มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมกิจการของบริษัท ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

ซึ่งจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทในระยะยาว บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใชการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดดังนี้

  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ ปี 2564 และ 2565

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง

จำนวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุ

ณ 31 ธ.ค. 2564

ณ 31 ธ.ค. 2565

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี (หุ้น)

1

หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

2

นายพงศ์พันธ์  คงกำเหนิด
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

3

พลเรือเอก สุรพงษ์  อำนรรฆสรเดช
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

4

นางสาวชัญญาพัทธ์  วิพัฒนานันทกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

5

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

- - - ไม่ได้ถือหุ้น NCL

6

นายกิตติ  พัวถาวรสกุล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

65,966,974

60,066,974

(5,900,000)

 

7

นางสาวพรทิพย์. แซ่ลิ้ม
กรรมการและผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายให้บริการและจัดการขนส่ง
และพิธีศุลกากร

4,000,000

4,000,000

-

 

8

นายพงษ์เทพ  วิชัยกุล
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

-

62,404,245 (62,404,245)  

9

นางสาวอัจฉราพร  โยธา
เลขานุการบริษัท

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

10

นางสาวปิ่นรัก  ประสิทธิศิริกุล
คู่สมรสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

-

-

ไม่ได้ถือหุ้น NCL

11

นางพรกมล  อำนรรฆสรเดช
คู่สมรสกรรมการอิสระ
(พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช)

270,000

270,000

-

พลเรือเอก สุรพงษ์ อำนรรฆสรเดช
เข้าดำรงตำแหน่ง
เมื่อ 16 สิงหาคม 64

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

นโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติการแจ้งเบาะแสการทำผิด (Whistle Blowing) และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดาวน์โหลด
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวน์โหลด
นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด
จริยธรรมธุรกิจ ดาวน์โหลด
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดาวน์โหลด

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์/เลขานุการบริษัท 02-473-7300 ต่อ 300