บริษัทในเครือ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทย่อยไปถือหุ้น (“กลุ่มบริษัท”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก, ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL), การขนส่งสินค้าแบบจากประตูสู่ประตู (Door to Door), การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Custom’s Broker), การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC), ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก, ตัวแทนขนส่งทางเรือ และทางอากาศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 บริษัท และ บริษัทย่อยที่ทำธุรกิจอื่น ๆ 1 บริษัท ประกอบธุรกิจผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยไปถือหุ้น ทั้งสิ้น 11 บริษัท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ NCL”) เป็นผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ ครบวงจร (Logistics Solution Provider) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการด้วยความมั่นคงมากว่า 20 ปี โดยฯ มีทุนจดทะเบียน 146.91 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 587.65 ล้านหุ้น โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 113.53  ล้านบาท จำนวนหุ้นจดทะเบียน หุ้นสามัญ 454.15 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

NCL INTER LOGISTICS (S) PTE. LTD. (“NCL(S)”) โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 แสนเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2560 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 ล้านเหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์ (Logistics Provider) และเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,574,635 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และในปี 2562 บริษัทฯ ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มให้กับ NCL(S) เป็นจำนวนเงิน 1,325,356 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,574,635 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ เป็นจำนวน 2,900,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

NCL International Logistics USA Inc.(จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ และในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 30,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นทุนจดทะเบียน 130,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

Qingdao National Container Line Co., Ltd.(จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรียกชำระแล้ว 346,375 หยวน) เมื่อเดือนมกราคม 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มเป็นจำนวน 404,058 หยวน และดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกชำระแล้ว 750,433 หยวน) โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

Ningbo NCL Inter Logistics Co., Ltd. (จดทะเบียนในประเทศจีน) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 หยวน และในระหว่างปี 2562 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้โอนเงินลงทุนเพิ่มดังนี้

เดือนมกราคม         ลงทุนเพิ่ม 337,360 หยวน     จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 28 มกราคม 2562

เดือนพฤษภาคม     ลงทุนเพิ่ม 675,110 หยวน     จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เดือนสิงหาคม        ลงทุนเพิ่ม 351,560 หยวน     จดทะเบียนเพิ่มทุนวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 1,364,030 หยวน โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

LG Container Line Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์) ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เพื่อบริการบริหารและจัดการขนส่ง สินค้าระหว่างประเทศ (freight forwarder) ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ (ทุนชำระแล้ว 10,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มจำนวน 90,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 1,150,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,250,000 เหรียญดอลล่าร์สิงคโปร์ และและดำเนินการจดทะเบียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562  โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

PT. NCL Inter Logistik Indonesia เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ได้เข้าลงทุนใน PT.NCL Inter Logistik Indonesia ซึ่ง โดยผ่านการทำสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ (Convertible Loan Agreement) เป็นจำนวนเงิน 60,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อให้บริษัทดังกล่าวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินให้กู้แปลงสภาพ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. สามารถแปลงสภาพเงินให้กู้ดังกล่าวเป็นทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวที่เวลาใดก็ได้ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. มีสิทธิเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นสามัญได้ตามจำนวนของเงินให้กู้ยืม นอกจากนี้ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation agreement) กับ PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าควบคุมการดำเนินธุรกิจและบริหารงานทั้งโดยทางตรงและทางอ้อมของบริษัทดังกล่าว บริษัทดังกล่าวตกลงที่จะแบ่งกำไรให้กับ NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปี และหากบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ตกลงจะรับผลขาดทุนดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 60 ซึ่งอาจจะชดเชยผลขาดทุนที่รับรู้ตามสัดส่วนโดยการเพิ่มเงินทุน บริษัทฯได้เข้าควบคุมและสั่งการกิจกรรมการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงนโยบายทางการเงินของบริษัทดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา และพิจารณาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯนับแต่วันที่ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA มีเงินกู้ยืมคงค้างจำนวน 60,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

NCL International Logistics Private Limited  เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอินเดีย ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 รูปีอินเดีย (70,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวมีทุนเรียกชำระแล้วจำนวน 286,000 รูปีอินเดีย (4,086 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) และยังมิได้เริ่มดำเนินการ โดย NCL Inter Logistics (S) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (“GWM”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท จากนั้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุน โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ เป็นเงิน 8 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท  บริษัท เกรซ วอเทอร์ เมด จำกัด (“บริษัทร่วม” หรือ “GWM”) ประกอบธุรกิจ ผลิตน้ำยาล้างไตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยการลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการกระจายความเสี่ยง ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีผลตอบแทนที่เติบโต มั่นคง และต่อเนื่องในอนาคต และเมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจำนวน 3,340 หุ้น และได้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 52.80

บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทร่วม”) โดยบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนกับ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน  2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัท ซิม (ไทยแลนด์) จำกัด (“บริษัทร่วม”) ประกอบธุรกิจโดยเป็นตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือให้ Zim Integrated Shipping Services, Ltd. ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

56/9-10 ซอยตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 Phone : 02-473-7300 FAX : 02-473-7374